Dharma Raksha Yagna, Nov 3rd, 2012

Jai Guru Datta! Jai Hanuman!