Devi Navaratri Mahotsav Oct 1st-11th,2016

Devi Navaratri Mahotsav Raffle Drawing winners
Winner # Raffle Ticket # Winner Name # Prize
12 232979 Yash Sinha Kohls Gift Card
11 233228 Dhaval Patel Kohls Gift Card
10 232376 Shravana Reddibathini Kohls Gift Card
09 232927 V R Zhaval Kohls Gift Card
08 233010 Nila Vijay Home Depot Gift Card
07 232199 Jonna Reddy Starbucks Gift Card
06 233152 Uma Mahesh Amazon Gift Card
05 232581 Yash Sinha Fitbit
04 232090 Rayon Singh Apple TV
03 233030 Jalay Shukla Chrome Book
02 232321 Ananya Jain Ipad Mini
01 232043 Chitra Ravi Travel Card