Karya Siddhi Hanuman Temple Priests

Vishwaksena Chandrasekhara
Kannada, Telugu, Tamil & English
214-799-6103

Shardul Pandya
Gujarati, Hindi
972-533-5038

Harihara Sastry (HR Sastry)
Telugu, Tamil, Kannada and English
469-855-1006

Sundeep Kumar Purandare
Telugu, Kannada, Tamil, Hindi and English
469-478-5550

Srinivasa Nagarjuna Shastry
Kannada, Telugu, Hindi, and English
469-602-2010

Nava Bharath Sharma Indrakanti
Telugu, Kannada, Tamil, Hindi
949-743-4107

Sree Rama Datta
Telugu, Kannada, Tamil & English
469-877-2213

Sri Hari Vallabha
Telugu, Kannada, Hindi & English
469-412-3916

Sainath Iyengar Tirumala
Kannada, Telugu, Tamil, Hindi, Sanskrit & English
214-892-0922

Religious Qualifications: Smarta karmas, Gruhapravesha, Vastu Shanti, Ganpati, Mruthumjaya, Lakshmi narayana Vratham, Sudarshana, Navagraha & Rudra Homas, Shastyabdapoorthishanti, Bheemaradha shanty, Shatabhishekashanti, Sahasra Chandra darshana shanti, Aadhyatmika rudrashanti, Sakaladevadta archanas, Satyanarayana pooja, Seetarama kalyana, Shiva kalyanam, (smartha vidhi), Shukla Yajur Veda Vidhan & Sahitya, etc.